Διευκρινίσεις για τις αμοιβές των μηχανικών – Ρύθμιση αυθαιρέτων σύμφωνα με τον Νόμο 3919/2011

1. Οι αμοιβές των μηχανικών ορίζονται από τη γραπτή συμφωνία του μηχανικού με τον πολίτη.
2. Οι νόμιμες αμοιβές των μηχανικών ορίζονται από τον Νόμο 3919/2011. Σύμφωνα με τον Νόμο 4014/2011, ανάλογα με την αυθαίρετη κατασκευή ή το αυθαίρετο κτίσμα απαιτούνται συγκεκριμένες μελέτες και έλεγχοι.

Αν απαιτείται εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα απο το κρατικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87′, η νόμιμη αμοιβή τους υπολογίζεται σύμφωνα με τον Νόμο 3919/2011, όπως υπολογιζόταν η ελάχιστη αμοιβή των τοπογραφικών διαγραμμάτων εξαρτημένων από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87′.

Το ίδιο ισχύει, αν απαιτείται αποτύπωση του κτηρίου ή μελέτη στατικής επάρκειας.