Αποτύπωση της πολύπλοκης επιφάνειας του λατομείου για τον υπολογισμό μεταβολής των εκσκαφών για το τρέχον έτος. Παράδοση τελικού σχεδίου με ισουψείς καμπύλες, ακριβή υπολογισμό του μεταβληθέντος όγκου του λατομείου, με παράθεση τις μεταβολές της προηγούμενης χρονιάς.