Εκτέλεση του Εθνικού κτηματολογίου για την περιοχή της Χαλκίδος.
Διάρκεια λειτουργείας του έργου 5 έτη. Παράδοση του έργου το 2007.
Παροδόθηκε πλήρες τεύχος Κτηματολογικών Διαγραμμάτων και Κτηματολογικών Πινάκων.